Niño Malvado - Evil Toddler - ಏನು? ಹಿಂದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷೆನಾ? ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ?  ಒಳ್ಳೆ ಕಾಮಿಡಿನಪ್ಪ ನಿಂದು. ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಮೊದ್ಲು ಎದ್ದೇಳು ಗುರು!

ಏನು? ಹಿಂದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷೆನಾ? ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ? ಒಳ್ಳೆ ಕಾಮಿಡಿನಪ್ಪ ನಿಂದು. ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಮೊದ್ಲು ಎದ್ದೇಳು ಗುರು! - Niño Malvado - Evil Toddler

Loading comments…

Comments


More from other memes