Don't you, Squidward? - YOU THOUGHT BRANDON WASN'T GOING TO THREATEN YOU DIDN'T YOU JOSH?

YOU THOUGHT BRANDON WASN'T GOING TO THREATEN YOU DIDN'T YOU JOSH? - Don't you, Squidward?

Loading comments…

Comments