Yo Dawg - yo dawg, i heard you like getting high so i put some high in the food that you eat while you're high so you can get high while high

yo dawg, i heard you like getting high so i put some high in the food that you eat while you're high so you can get high while high - Yo Dawg

Comments